شب های برره

شب های برره مهران مدیری کیانوش و شیرفرهاد کیوون زورگیر و طغرل . دوبرره

شب های برره

شب‌های برره در هر قسمت داستانی مستقل را نقل می‌کرد که در روستای خیالی برره و در میان اهالی این روستا ، سریال برره از پرطرفدارین مجموعه های طنز است ، شخصیت های داستان شیرفرهاد، لییلون ، کیانوش، دوبرره و بگوری و …..

ویدیوهای پرطرفدار سایت ویدس